Monster Truck

regulamin jazdy na torze terenowym

Przed rozpoczęciem jazdy uczestnicy winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnie zastosować się do wszystkich jego postanowień, jak również do wskazówek i nakazów Instruktora przez cały czas realizacji. Niezastosowanie się do postanowień poniższego Regulaminu może skutkować bezapelacyjną odmową realizacji usługi.

 

 1. Jazda Monster Truckiem polega na prowadzeniu pojazdu przez pełen czas realizacji usługi i/lub uczestnictwo w formie pasażera.
 2. Podczas całego czasu realizacji usługi nad jej przebiegiem czuwa doświadczony, wykwalifikowany Instruktor. Kategorycznie zabronione jest samowolne prowadzenie pojazdu bez jego obecności i wcześniejszej zgody.
 3. Do prowadzenia pojazdu nie zostaną dopuszczone osoby w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji uznawanych powszechnie za niedozwolone i wpływające na sprawność psychomotoryczną.
 4. Atrakcja przeznaczona jest dla pełnoletnich kierowców, legitymujących się dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych – prawo jazdy kategorii B lub wyższej.
 5. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia pojazdu przez pełnoletnie osoby nieposiadające prawa jazdy, jednak warunkiem decydującym o ww. dopuszczeniu jest wyłącznie subiektywna ocena Instruktora podczas pierwszych minut jazdy. Kwestie sporne dotyczące dopuszczenia osoby do prowadzenia pojazdu rozstrzyga Instruktor, a jego decyzja nie podlega odwołaniu.
 6. Realizacja przejażdżki w przypadku osób niepełnoletnich polega na uczestnictwie w przeżyciu jako pasażer pojazdu.
 7. Punkty 4-6 niniejszego Regulaminu nie dotyczą jazdy Mini Monster Truckiem, który jest dostosowany i przeznaczony do prowadzenia przez dzieci powyżej 6. roku życia (w towarzystwie rodzica lub opiekuna i Instruktora).
 8. Przejażdżki odbywają się na specjalnie stworzonym, przystosowanym do tego wcześniej torze terenowym, który jest wyłączną własnością Organizatora atrakcji.
 9. Prowadzenie Monster Trucka różni się w zasadniczy sposób od kierowania innymi czterokołowymi pojazdami mechanicznymi. Nieprzestrzeganie Regulaminu i poleceń Instruktora może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe, którymi obciążony zostanie Uczestnik atrakcji.
 10. Instruktor zastrzega sobie prawo niedopuszczenia klienta do jazdy bez podania przyczyny. W przypadku niedostosowania się do zaleceń Regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla Uczestnika następstwa. Kwestie sporne dotyczące dopuszczenia osoby do jazdy rozstrzyga instruktor prowadzący, jego decyzja nie podlega odwołaniu.
 11. Wszelkie niedyspozycje, złe samopoczucie czy obawy kierowca winien natychmiast zgłosić Instruktorowi, jazda może zostać przerwana i po ustaniu zagrożenia – kontynuowana. Jazda może być przerwana w dowolnym momencie realizacji na wniosek realizującego usługę lub Instruktora czuwającego nad przebiegiem przejazdu.